Fastighetsutveckling och exploatering

Alla fastigheter har möjligheter till utveckling och förädling. Förutsättningarna kan dock variera beroende på läge och konjunktur.
Tillsammans med expertis från våra samarbetspartner och kontaktnät bistår vi fastighetsägare.

Vi kan bostäder, med särskilt fokus på boende i egnahem och flerbostadshus. Vi erbjuder följande:

Obebyggd fastighet

Ni äger redan eller funderar på att förvärva en obebyggd fastighet.
Den kan vara detaljplanelagd eller belägen utom plan.
Vi utreder den lokala marknadsefterfrågan, bistår vid behov med att ta fram detaljplan och tomtindelning samt övrig formalia. Vi tar fram förslag på hus eller byggnation som är anpassat
till den lokala marknaden och som också är ekonomiskt försvarbart.
På så sätt hjälper vi er att optimera fastighetens värde.

Bebyggd fastighet

Ni äger redan eller funderar på att förvärva en bebyggd fastighet med en outnyttjad byggrätt och/eller med annan bedömd potential.
Vi utreder och lyfter fram dolda potentialer, utreder den lokala marknadsefterfrågan, bistår vid behov med framtagande av ändring
av detaljplan samt övrig formalia och tar fram förslag på en förtätad byggnation eller annan byggnadsåtgärd  som är anpassad till
den lokala marknaden och som också är ekonomiskt försvarbart.
På så sätt hjälper vi er att optimera  fastighetens värde.

Fastighetsinvestering

En investering i en flerbostadsfastighet ger normalt en långsiktigt trygg och stabil avkastning. Kostnadssidan i äldre fastigheter kan dock vara svårbedömd, framför allt vad gäller underhållet. En investering i nyproduktion saknar den nackdelen.
Oavsett om Ni redan äger flerbostadsfastigheter och vill göra ett tillskottsförvärv eller om Ni avser att göra ert första förvärv innebär en investering i nyproduktion av bostäder en liten risk.
Vi erbjuder en helhetslösning från projektering till nyckelfärdigt flerbostadshus anpassat till det lokala marknadsbehovet till ett fast pris och leverans inom avtalad tid.
Antingen bygger vi på mark Ni redan disponerar alternativt på mark vi presenterar för Er.

Kontakta oss förutsättningslöst

Vi kan bostäder. Vårt arbetssätt skapar de bästa förutsättningarna för ett långsiktigt samarbete – kontakta oss!